Regulamin

Regulamin zakupów


Księgarnia OceanKsiazek.pl, działająca pod adresem https://OceanKsiazek.pl jest prowadzona przez spółkę: 

Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o. 
ul. Młyńska 38, 55-053 Brzezia Łąka 
NIP: 896-155-82-79,
REGON: 366415393,
KRS: 0000660249. 

SŁOWNIK: 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi. 

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym OceanKsiazek.pl skompletuje i wyśle zamówienie.

Konsument – Klient (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia 

Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej https://OceanKsiazek.pllub telefonicznie.

Informacje zawarte na stronie internetowej księgarni nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. 

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Księgarnią OceanKsiazek.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. 

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) jest dołączany do przesyłki.


§ 2. Ceny produktów 

1. Ceny w Księgarni OceanKsiazek.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. 

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie OceanKsiazek.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie. 

§ 3. Modyfikacja zamówienia 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki. 

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt") 

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego została dokonana płatność (w terminie do 7 dni).

§ 4. Formy płatności 

Zapłaty za zamówienia można dokonać: 

1. Osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia przesyłki. 

2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych PayU.

3. Poprzez płatność PayPal.  

4. Przelewem bankowym na konto: mBank 84 1140 2004 0000 3102 3509 4210

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. 
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez OceanKsiazek.pl zapłaty za zamówienie. 

§ 5. Czas realizacji zamówień 

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przesyłki. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny – zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, przy której widnieje najdłuższy czas oczekiwania. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia. 

§ 6. Warunki reklamacji 

OceanKsiazek.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. 

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt"). 

OceanKsiazek.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. 

Warunki rozpatrzenia reklamacji: 

1. Odesłanie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu na adres: 

OceanKsiazek.pl
Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o. 
ul. Młyńska 38 
55-093 Brzezia Łąka 
z dopiskiem: "reklamacja". 

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – OceanKsiazek.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a OceanKsiazek.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również, zamiast odstępowania od umowy, żądać stosownego obniżenia ceny. 

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez OceanKsiazek.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy/zwrot towaru 

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OceanKsiazek.pl. W sytuacji opisanej w ostatnim zdaniu OceanKsiazek.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez OceanKsiazek.pl). 

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni OceanKsiazek.pl na adres: 

OceanKsiazek.pl
Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o. 
ul. Młyńska 38 
55-093 Brzezia Łąka 
z dopiskiem: "zwrot". 

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. 

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez OceanKsiazek.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką. 

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, OceanKsiazek.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1). 

5. OceanKsiazek.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. OceanKsiazek.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. OceanKsiazek.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. OceanKsiazek.pl informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 300 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 300 zł, rabat zostaje anulowany. 

§ 8. Dane osobowe 

1. Rejestrując się w Księgarni OceanKsiazek.pl, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Księgarnią OceanKsiazek.pl.

W przypadku akceptacji warunków umowy, Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Księgarnią OceanKsiazek.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy. 

2. Księgarnia OceanKsiazek.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Księgarnią OceanKsiazek.pl, 
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Księgarnią OceanKsiazek.pl umowy, 
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Księgarnią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. 
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Obecność towarów na stronach Księgarni OceanKsiazek.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

do góry

Wykonane przez Onisoft.pl

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone oceanksiazek.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl